Samenwerkingsovereenkomst Affiliate Nederland

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Halal Vitamins & Supplement BV, gevestigd te (5642 JC) Eindhoven aan de Quinten Matsyslaan 39 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59224681 (hierna te noemen: Halal Vital) en: *

(hierna te noemen: affiliate), gevestigd te (postcode) : *

aan de (straat, huisnummer en plaatsnaam): *

en ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer indien van toepassing:

Naam contactpersoon: *

E-mail adres contactpersoon: *


1.1 HalalVital produceert en verkoopt o.a. voedingssupplementen, vitamines, mineralen, schoonheids- en sportgezondheidsproducten. HalalVital waarborgt het Halal certificeringsproces.

1.2 Affiliate schrijft op haar website/ e-mailnieuwsbrieven artikelen over voeding en (persoonlijke) voedingsadviezen, waarin bezoekers/lezers kennis kunnen nemen van de producten van HalalVital.

1.3 Affiliate is bereid om de Halal gecertificeerde producten van HalalVital via haar website/e-mailnieuwsbrieven te promoten, (hierna te noemen Affiliatedienst) voor welke Affiliatedienst HalalVital bereid is een vergoeding te betalen.

1.4 Door het aangaan van deze overeenkomst vormen partijen geen maatschap, vennootschap onder firma, openbare vennootschap,joint venture of daarmee vergelijkbaar samenwerkingsverband. Geen van partijen is bevoegd om voor de andere partij verbintenissen aan te gaan.

1.5 Na het sluiten van deze overeenkomst stelt Halal Vital een code ter beschikking die door Affiliate geplaatst kan worden op haar website, banner, e-mailnieuwsbrieven en die linked naar de website van HalalVital.

Als je akkoord gaat met bovenstaand vul hieronder "akkoord" in. Indien je niet akkoord bent vul in "niet akkoord". *


2.1 Affiliate zal ten behoeve van de Affiliatedienst promotie maken voor de producten van HalalVital, welk naar eigen inzicht mag gebeuren binnen de kaders van dit artikel. Op door de affiliate gemaakte artikelen berusten auteursrechten, HalalVital krijgt hierop gebruiksrecht.

2.2 Bij de promotie mag Affiliate uitsluitend gebruik maken van zelf geproduceerde materialen zoals tekst en afbeeldingen en geen materialen van HalalVital gebruiken. Dit verbod geldt niet voor de door HalalVital als promotioneel aangewezen materialen zoals handelsnaam, merk, merkinformatie en logo van HalalVital. Deze laatsten mogen slechts worden gebruikt in ongewijzigde vorm, terwijl HalalVital voorafgaande goedkeuring dient te geven aan het gebruik daarvan.

2.3 HalalVital vrijwaart Affiliate van auteursrechtclaims van derden met betrekking tot handelsnaam, merk en logo.

2.4 Het is onder meer niet toegestaan dat de inhoud van de website/ e-mailnieuwsbrieven van de Affiliate: of illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst of auteursrechten, merkrechten of andere rechten van HalalVital schendt of een erotisch, pornografisch of gewelddadig karakter heeft of discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging om promotionele uitingen te vertonen op een wijze die schadelijk is of redelijkerwijs kan zijn voor de reputatie van HalalVital.

2.5 Affiliate zal geen uitlatingen doen met betrekking tot de producten van HalalVital die onjuist zijn of relevante wetgeving schenden, zoals de wetgeving rondom de vergelijkende reclame, oneerlijke handelspraktijken of consumentenrechten.

Als je akkoord gaat met bovenstaand vul hieronder "akkoord" in. Indien je niet akkoord bent vul in "niet akkoord". *


3.1 De Affiliate kan aanspraak maken op een vergoeding/marge van 7,5% op een product dat een bezoeker/gebruiker op de website van HalalVital heeft aangeschaft en indien deze door middel van de code (link) via de Affiliatesite of in de door Affiliate verstuurde (nieuwsbrief)mailing zijn geregistreerd en hiervoor een vergoeding tegenover staat.

3.2 In het geval een bezoeker/gebruiker opnieuw bestelt en door HalalVital wordt geïdentificeerd middels inloggegevens, dan staat hier voor de Affilate een vergoeding/marge tegenover van 2% voor elk van de door bezoeker/gebruiker aangeschaft product.

3.3 Indien de bezoeker/gebruiker het product retourneert en of annuleert kan de Affiliate geen aanspraak maken op de betreffende vergoeding. De Affiliate ontvangt in dat geval geen vergoeding.

3.4 Geen vergoeding is verschuldigd indien een bezoeker/gebruiker op de website van HalalVital een product aanschaft na het beëindigen van deze overeenkomst.

Als je akkoord gaat met bovenstaand vul hieronder "akkoord" in. Indien je niet akkoord bent vul in "niet akkoord". *


4.1 Betaling van de verschuldigde vergoedingen door HalalVital zal rechtstreeks eens per maand plaatsvinden op de bankrekening van de Affiliate. De Affiliate dient in dat kader aan HalalVital informatie te verstrekken in het volgende veld over zijn bankrekening met inbegrip van de naam en het filiaal van de bank, en het rekeningnummer van de Affiliate: *

Als je akkoord gaat met bovenstaand vul hieronder "akkoord" in. Indien je niet akkoord bent vul in "niet akkoord". *


5.1 Ten behoeve van de vaststelling van de resultaten zullen partijen de faciliteiten opzetten (o.a. codes, google analytics etc) en hiervan gebruik maken en regelen dat via dit accountant aankopen kunnen worden gevolgd teneinde vast te stellen of de vergoeding verschuldigd is.

5.2 De resultaten zoals gerapporteerd door HalalVital zijn bindend tenzij Affiliate overtuigend tegenbewijs kan overleggen

Als je akkoord gaat met bovenstaand vul hieronder "akkoord" in. Indien je niet akkoord bent vul in "niet akkoord". *


6.1 De Affiliate is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van haar teksten die worden geplaatst op haar website alsmede in mailings

6.2 Partijen gaan akkoord dat de totale aansprakelijkheid van elke partij voor elke geleden schade veroorzaakt door de andere partij verband houdende met de onderhavige overeenkomst, uitdrukkelijk wordt beperkt tot het aan de Affiliate te betalen bedrag ingevolge artikel 3 van deze overeenkomst gedurende de twee maanden die voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

6.3 Voor indirecte schade (zoals gevolgschade, gederfde winst en omzet, verlies van gegevens en immateriële schade) bestaat nimmer enige aansprakelijkheid.

Als je akkoord gaat met bovenstaand vul hieronder "akkoord" in. Indien je niet akkoord bent vul in "niet akkoord". *


7.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van zes maanden en treedt in werking vanaf de datum waarop deze overeenkomst door de laatste van de twee partijen is ondertekend. Partijen overleggen een maand voorafgaand aan aflopen duur overeenkomst of de samenwerking zal worden voortgezet en de voorwaarden waaronder dit gebeurt.

7.2 HalalVital is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken. Na de beëindiging van de overeenkomst zal HalalVital conform de artikelen 3 en 4 het nog openstaande tegoed aan vergoedingen uitbetalen.

7.3 Indien de overeenkomst om welke reden dan ook is beëindigd dan: 1) kan de Affiliate geen aanspraak meer maken op commissie; 2) zal de Affiliate alle links en/of verstrekt materiaal door HalalVital van haar site en uit haar mailings onmiddellijk verwijderen; 3) wordt de code/link(s) verbroken; 4) is Affiliate niet langer gerechtigd om de naam van HalalVital te gebruiken.

Als je akkoord gaat met bovenstaand vul hieronder "akkoord" in. Indien je niet akkoord bent vul in "niet akkoord". *


8.1 Deze overeenkomst en Affiliate voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

8.2 Geschillen tussen partijen die niet in de minne kunnen worden geschikt zullen worden aangebracht bij de bevoegde rechter voor het arrondissement waar HalalVital statutair is gevestigd.

Als je akkoord gaat met bovenstaand vul hieronder "akkoord" in. Indien je niet akkoord bent vul in "niet akkoord". *


9.1 Partijen zullen zonder voorafgaande toestemming geen informatie verschaffen en/of mededelingen doen aan derden omtrent de inhoud van de overeenkomst of deze affiliatevoorwaarden, de samenwerking tussen partijen of de resultaten van de Affiliatedienst.

9.2 Indien Affiliate op enige wijze in overtreding is van het gestelde in artikel 9.1 dan is Affiliate een bedrag van EUR 1.000,00 verschuldigd voor elke overtreding, zonder dat hier berichtgeving van verzuim voor noodzakelijk is en zonder dat dit enige schade toebrengt aan alle andere rechten van HalalVital met in achtneming van nakoming, ontbinding.

Als je akkoord gaat met bovenstaand vul hieronder "akkoord" in. Indien je niet akkoord bent vul in "niet akkoord". *


Datum ondertekening *

Getekend te (plaatsnaam): *

Naam (gerechtigd persoon) *

Bedrijfsnaam (indien van toepassing):

Vul hieronder in of je akkoord gaat met alle artikelen van deze overeenkomst. Hierna gaat deze overeenkomst zodra je op versturen hebt geklikt van kracht en is deze rechtsgeldig. *